سید پیمان بنی جمالی

استراتژیست محتوا

مدیریت و تولید محتوا ، مشاوره برندینگ و دیجیتال مارکتینگ